Telefon

0230/522 693

Email

cmdsuceava@gmail.com

Program de funcționare

luni-joi: 9.00-15.00 vineri: 9.00-14.00

 1. Prevederi generale
 2. Cabinete medicale individuale
 3. Societate civila medicala
 4. Cabinete medicale grupate si asociate
 5. Unitati medico-sanitare cu personalitate juridica
 6. Organizatiile non-profit
 7. Dotarea minima

 


 

VĂ RUGĂM SĂ ACORDAȚI ATENȚIE DEOSEBITĂ ASUPRA ACESTOR NOI PREVEDERI, REFERITOARE LA AVIZAREA CABINETELOR MEDICALE

Extras din Ord. MS nr.1010/2020, publicat în 5 iunie 2020

Unităţile medicale stomatologice sunt obligate să declare, la înregistrarea cabinetelor medicale în Registrul unic al cabinetelor medicale de la Direcția de Sănătate Publică județeană, pe lângă obligațiile deja existente până la data de 5.06.2020, și lista de servicii medicale furnizate.

De asemenea, noul ordin prevede strict că, orice modificare a listei de servicii medicale furnizate, precum şi a listei personalului medical angajat va fi notificată direcţiilor de sănătate publică în a căror arie de competenţă funcţionează unitatea medicală. În cazul modificării listei de servicii medicale furnizate, direcţiile de sănătate publică vor proceda la emiterea unui supliment al certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale cu lista actualizată a serviciilor medicale.

Totodată, unităţile sanitare vor solicita colegiilor teritoriale ale medicilor în a căror rază îşi desfăşoară activitatea aviz conform ori de câte ori au loc modificări ale listei de servicii medicale furnizate sau ale listei de personal medical de specialitate angajat cu contract individual de muncă ori în altă formă.

O altă reglementare importantă, este aceea că, în acelaşi spaţiu cu destinaţia de cabinet medical nu pot fi înfiinţate mai mult de două cabinete medicale şi numai dacă se îndeplinesc condiţiile de compatibilitate între specialităţile medicale privind serviciile medicale furnizate, conform dotării minime obligatorii, care s-a modificat, prevăzută în Anexa nr.2 a Ordinului MS.

1.Prevederi generale

OG nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificări și completări ulterioare:

Cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă. Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicină generală / medici de familie, medici stomatologi, medici specialişti şi alte categorii de personal medical autorizat.

Profesia de medic, ca profesie liberală, poate fi exercitată în cadrul cabinetului medical în una dintre următoarele forme:

 1. a) cabinet medical individual;
 2. d) societate civilă medicală. (Art.2 al.4 – Societatea civilă medicală este constituită din doi sau mai mulţi medici asociaţi şi poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal).   1 al.1 și 3.

Art. 15 – OG nr. 124/1998

(1) Unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înfiinţează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, vor funcţiona cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

 1. a) să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei;
 2. b) administratorul societăţii comerciale sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie să fie medici;
 3. c) să fie înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale.

(2) Dispoziţiile art. 4, art. 5 alin. (3), art. 6 – 8 şi ale art. 12 din prezenta OG se aplică în mod corespunzător unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare.

Art. 16

(1) Organizaţiile nonprofit, fundaţiile şi asociaţiile cu activităţi medicale, asociaţiile profesionale, cultele religioase şi lăcaşele de cult religios, legal constituite, pot înfiinţa şi organiza în structura lor, pe baza hotărârii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale în regim ambulatoriu.

(2) Cabinetele medicale înfiinţate în condiţiile alin. (1) sunt supuse înregistrării în Registrul unic al cabinetelor medicale, pe baza unei documentaţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.

(3) Dispoziţiile art. 6 alin. (1) şi (3), ale art. 7 şi 12 din prezenta OG se aplică în mod corespunzător cabinetelor medicale înfiinţate în condiţiile alin. (1).

Ord. MS nr.153/2003, cu modificări (Normele la OG nr.124/1998), completează:

Furnizarea serviciilor medicale în regim ambulatoriu se realizează prin intermediul cabinetelor medicale, furnizoare de servicii medicale publice, de stat sau private, al unităţilor medicale cu personalitate juridică înfiinţate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ori al cabinetelor medicale din structura instituţiilor prevăzute la art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată. (art.1).

Indiferent de forma de înfiinţare şi funcţionare a cabinetelor medicale (notă: CMI, SRL/SA etc, Societate civilă medicală, entități non-profit) activitatea în cadrul acestor unităţi medicale se va organiza şi se va desfăşura cu respectarea următoarelor principii fundamentale:

 1. a) au dreptul să lucreze în cabinetele medicale medici şi personal medical autorizat;
 2. b) medicului i se vor respecta independenţa profesională şi dreptul de iniţiativă;
 3. c) raporturile de subordonare privesc doar aspectele legate de organizarea funcţională şi administrativă a unităţii medicale, ordinea interioară şi de disciplina la locul de muncă;
 4. d) activitatea medicală se desfăşoară conform reglementărilor în vigoare, Regulamentului Colegiului Medicilor Stomatologi din România şi Codului de deontologie medicală;
 5. e) în cabinetul medical se vor desfăşura numai acele activităţi pentru care a fost autorizat cabinetul medical;
 6. f) soluţionarea litigiilor legate de exercitarea profesiei de medic este de competenţa comisiei de litigii din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

Denumirea cabinetului medical va reflecta obligatoriu specificul activităţilor care se vor desfăşura, înscrise în autorizaţia de liberă practică a medicului, eliberată în condiţiile legii.

Cabinetele medicale se înfiinţează la cererea medicului sau a grupului de medici, în funcţie de forma de organizare, potrivit art. 1 alin. (3). Notă: conform completărilor din norme, în cazul unităților medicale cu personalitate juridică, cererea se completează de reprezentantul legal medical al acestora.

Actul de înfiinţare a cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, care se întocmeşte şi se păstrează de direcţiile de sănătate publică. O copie de pe certificatul de înregistrare se înmânează titularului/reprezentantului unității medicale.

Înfiinţarea de sedii secundare va respecta întreaga procedură de înfiinţare a cabinetelor medicale.

Cabinetele medicale, indiferent de forma de organizare, pot desfăşura activităţi de radiodiagnostic, imagistică medicală şi alte activităţi medicale şi conexe actului medical, cu autorizarea lor în condiţiile legii, precum şi activităţi de învăţământ şi de cercetare, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Prin derogare de la paragraful anterior, autorizarea cabinetelor stomatologice pentru desfăşurarea activităţilor de radiodiagnostic se va face de Ministerul Sănătăţii.

Medicul sau personalul medical care desfăşoară activitate medicală în cadrul unui cabinet medical, indiferent de forma sa de organizare, răspunde în mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale, în cazul eventualelor prejudicii aduse pacienţilor.

Controlul privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare, se exercită de Ministerul Sănătăţii şi de Colegiul Medicilor din România.

Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor de sănătate se exercită de Ministerul Sănătăţii şi unităţile sale subordonate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor Stomatologi din România sau de alte organe abilitate, în condiţiile legii.

Cabinetul medical trebuie să dispună de o dotare minimă, stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii (actualmente prin Ord. MS nr.153/2003), cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, în raport cu specialitatea şi profilul de activitate declarate.

Medicul titular al cabinetului medical, cel delegat de medicii asociaţi sau reprezentantul legal reprezintă unitatea medicală în raporturile juridice şi profesionale.

Art. 12 al.1) Cabinetele medicale sunt obligate să efectueze şi activităţi epidemiologice prevăzute în contractul-cadru şi să transmită situaţiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătăţii privind starea de sănătate şi demografică a populaţiei.

Art. 13

(1) Pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din OG nr.124/1998 persoanele vinovate vor fi sancţionate contravenţional cu amendă cuprinsă între 1.000 lei şi 2.000 lei.

(2) Pentru neefectuarea activităţilor epidemiologice şi pentru netransmiterea datelor prevăzute mai sus, precum şi pentru transmiterea de date eronate sau incomplete persoanele vinovate vor fi sancţionate cu amendă cuprinsă între 300 lei şi 1.000 lei.

(3) Constatarea şi aplicarea sancţiunilor se vor face de direcţiile de sănătate publică judeţene.

Notă: Potrivit Art. 1 al.3 din OG nr.124/1998, cabinetele medicale individuale pot forma:

 1. b) cabinete medicale individuale grupate;
 2. c) cabinete medicale individuale asociate.

(2) Cabinetele individuale se pot grupa formând cabinete medicale grupate, pentru a-şi crea facilităţi economice comune, păstrându-şi individualitatea în relaţiile cu terţii.

(3) Cabinetele individuale se pot asocia formând cabinete medicale asociate, în scopul exercitării în comun a activităţii şi al asigurării accesului permanent al pacienţilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate îşi păstrează drepturile şi responsabilităţile individuale prevăzute de lege.

Cabinetele medicale se vor înfiinţa şi vor funcţiona fie în structura instituţiilor, unităţilor cu personalitate juridică, fie în una dintre formele de exercitare a profesiei de medic (fără personalitate juridică).

Cabinetele medicale se pot înfiinţa şi vor furniza servicii medicale numai în specialitatea şi competenţa medicului titular sau a asociaţilor, în cazul formelor asociative (ex.:societate civilă medicală). Medicii care au mai multe specialităţi şi competenţe pot înfiinţa cabinetul medical pentru una sau mai multe dintre specialităţile şi competenţele medicale dobândite. Dispoziţiile acestea se aplică (…) şi medicilor stomatologi.

Medicul este liber să îşi schimbe forma de exercitare a profesiunii prevăzută la art. 6 sau să îşi modifice obiectul de activitate al cabinetului medical în funcţie de specialităţile, supraspecializările şi competenţele dobândite.(Art. 4 al.1,2  și Art.5 al.1 din Ord. MS nr.153/2003).

Cabinetul medical se înfiinţează la cererea medicului titular sau a medicilor asociaţi din cadrul societăţii civile medicale, ori la cererea reprezentantului legal medical, în cazul unităților medicale cu personalitate juridică. Actul de înfiinţare a unitățiii medicale, indiferent de forma de organizare – cabinet medical individual, societate civilă medicală, unitate cu personalitate juridic (organizată conf. Legii nr.31/1990, entităților non-profit) îl constituie certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale (art.18 și 19 Ord. 153/2003), cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, acordat prin colegiile teritoriale (art.7 OG nr.124/1998)

Unitățile medicale (denumite de legislație generic, „cabinete medicale”), în condiţiile legii şi ale prezentelor norme metodologice, pot înfiinţa puncte secundare de lucru în localitatea în care funcţionează sau în alte localităţi, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Pentru punctele secundare de lucru direcţiile de sănătate publică, în baza avizului eliberat de colegiul medicilor stomatologi, vor emite un certificat de înregistrare. Mutarea sediului unui cabinet medical va fi aprobată de Colegiul Medicilor Stomatologi din România, prin colegiile teritoriale şi va fi comunicată direcţiilor de sănătate publică.

2.Cabinete medicale individuale

Cabinetul medical individual  (CMI)  este forma de exercitare a profesiunii de medic, în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea medicul titular, singur sau împreună cu alţi medici şi cu alte categorii de personal medical autorizat, au calitatea de salariat sau de colaborator, în condiţiile legii (art.7 Ord.153/2003). Notă: medicul colaborator dobândeşte această calitatate în baza certificatului de membru al CMSR şi a înregistrării la administraţia financiară în a cărei rază domiciliază medicul. Termenul de medic colaborator se echivalează cu: persoană fizică independentă, persoană fizică autorizată, medic colaborator, medic stomatolog, etc, în funcție de titulatura acordată de către ANAF.

CMI este cabinetul medical fără personalitate juridică, organizat ca formă de exercitare a profesiei de medic, ca și profesie liberală. CMI se poate înfiinţa şi va furniza servicii medicale numai în specialitatea şi competenţa medicului titular.

Cabinetul medical individual se înfiinţează la cererea medicului titular.

Certificatul de înregistrare se eliberează de către DSP în baza următoarelor documente:

– cerere de înfiinţare;

– autorizaţia de liberă practică a medicului titular sau a asociaţilor;

– dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul medical;

avizul Colegiului Medicilor Stomatologi din România, acordat prin colegiile teritoriale unde ăși au sediile profesionale cabinetele/punctele de lucru;

– dovada îndeplinirii condiţiilor minime de spaţiu şi circuite funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate pe specialităţi.

Existenţa dotării minime necesare funcţionării cabinetelor medicale, a condiţiilor minime de spaţiu şi a circuitelor funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate se va verifica de DSP.

În acelaşi spaţiu cu destinaţia de cabinet medical nu pot fi înfiinţate mai mult de două cabinete medicale şi numai dacă se îndeplinesc condiţiile de compatibilitate între specialităţile medicale privind serviciile medicale furnizate.

A se vedea rubrica de pe site referitoare la documentele necesare avizării, actualizate.

    Avizul colegiului medicilor stomatologi se eliberează în baza dovezii dreptului de liberă practică a medicului titular şi a dovezii deţinerii legale a spaţiului şi numai după verificarea existenţei dotării minime a cabinetului medical (anexa Ord. MS nr.153/2003, modificat). În avizul eliberat de colegiul medicilor stomatologi se vor menţiona serviciile medicale furnizate şi existenţa dotării minime corespunzătoare activităţii medicale desfăşurate.

Dotarea minimă va fi verificată și de către direcţiile de sănătate publică pentru toate activităţile medicale ce urmează a fi menţionate în obiectul de activitate al cabinetului medical.

Formele de exercitare a profesiei de medic vor fi individualizate prin denumire, după cum urmează: în cazul cabinetului medical individual – numele medicului titular, urmat de sintagma „cabinet medical individual …….” (se trece specialitatea/specialitățile medicale ce se desfăşoară în cabinet); denumirea CMI va figura pe firmele cabinetelor şi ale societăţilor în condiţiile stabilite de legislație (art.22 din Ord. 153/2003).

3.Societatea civilă medicală

Societate civilă medicală reprezintă cabinetele medicale fără personalitate juridică, ca formă de exercitare a profesiei, care se poate înfiinţa de medicii cu drept de liberă (art.6 din Ord.153/2003). Societatea civilă medicală este constituită din doi sau mai mulţi medici asociaţi şi poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal (art.2 al.4 din OG 124/1998) – calitatea de colaborator a medicului este definită de art. Este necesară încheierea unui contract care dovedește relația juridică dintre medic și unitatea sanitară. al.3 din Legea nr.95/2006, republicată, cu modificări.

Cabinetul medical se înfiinţează la cererea medicilor asociaţi din cadrul societăţii civile medicale. Cabinetele medicale din cadrul societății civile medicale se pot înfiinţa şi vor furniza servicii medicale numai în specialitatea şi competenţa medicilor asociaţi. Medicii care au mai multe specialităţi şi competenţe pot înfiinţa cabinetul medical în cadrul societății civile medicale pentru una sau mai multe dintre specialităţile şi competenţele medicale dobândite (Ord. 153/2003).

Societatea civilă medicală se constituie prin contract de societate civilă, încheiat în formă scrisă între 2 sau mai mulţi medici asociaţi, cu respectarea dispoziţiilor Noului Cod civil, referitoare la societatea civilă particulară, şi a dispoziţiilor normelor metodologice specifice (art.12 Ord. 153/2003).

Contractul de societate civilă va cuprinde următoarele elemente minime obligatorii:

– părţile contractului de societate, scopul şi obiectul acestuia;

– sediul profesional al societăţii civile medicale;

– patrimoniul social al societăţii civile medicale, cu indicarea aportului fiecărui medic societar, constând în bunuri mobile şi imobile ori în munca medicilor societari;

– organul de conducere al societăţii civile medicale şi precizarea funcţiilor membrilor acestuia;

– durata contractului de societate şi modalităţile de încetare a acestuia.

Societatea civilă medicală este condusă de adunarea asociaţilor. În condiţiile actului constitutiv şi ale statutului asociaţiei, poate funcţiona şi un consiliu de administraţie ce va conduce societatea civilă medicală între şedinţele adunării asociaţilor. Componenţa consiliului de administraţie, modul de desemnare a membrilor acestuia, durata mandatului membrilor şi cauzele de încetare a mandatului acestora vor fi prevăzute în statutul societăţii civile medicale.

Societatea civilă medicală este reprezentată în relaţiile cu terţii de un reprezentant desemnat prin hotărâre a adunării asociaţilor. Conducerea curentă operativă a societăţii civile medicale este încredinţată unui director executiv, desemnat de consiliul de administraţie dintre membrii acesteia. Directorul executiv poate fi şi o persoană din afara societăţii civile medicale. Organizarea şi funcţionarea societăţii civile medicale vor fi prevăzute în detaliu în statutul său (art.13-16 Ord.153/2003).

Societatea civilă medicală poate angaja, conform prevederilor legale în vigoare, ca salariaţi sau colaboratori, medici şi alte categorii de personal medical autorizat, precum şi personal auxiliar şi de altă specialitate.

Certificatul de înregistrare DSP se eliberează în unor documente, printre care și avizul Colegiului Medicilor Stomatologi din România acordat prin colegiile teritoriale unde ăși au sediile profesionale cabinetele/punctele de lucru;

Un exemplar al actului constitutiv şi al statutului societăţii civile medicale, se va depune şi la colegiul medicilor stomatologi care emite avizul de înfiinţare.

Existenţa dotării minime necesare funcţionării cabinetelor medicale, a condiţiilor minime de spaţiu şi a circuitelor funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate se va verifica de DSP. În acelaşi spaţiu cu destinaţia de cabinet medical nu pot fi înfiinţate mai mult de două cabinete medicale şi numai dacă se îndeplinesc condiţiile de compatibilitate între specialităţile medicale privind serviciile medicale furnizate.

Avizul colegiului medicilor Stomatologi se eliberează în baza autorizaţiei de liberă practică a medicilor asociați şi a dovezii deţinerii legale a spaţiului şi numai după verificarea existenţei dotării minime a cabinetului medical (anexa la Ord.153/2003). Dotarea minimă va fi verificată și de către direcţiile de sănătate publică pentru toate activităţile medicale ce urmează a fi menţionate în obiectul de activitate al cabinetului medical.

În avizul eliberat de colegiul medicilor stomatologi se vor menţiona serviciile medicale furnizate, numărul de cabinete al societăţii civile medicale, şi existenţa dotării minime corespunzătoare activităţii medicale desfăşurate.

Formele de exercitare a profesiei de medic vor fi individualizate prin denumire, după cum urmează: în cazul societăţilor civile medicale – numele cel puţin al unuia dintre asociaţi, urmat de sintagma „şi asociaţii – societate civilă medicală” sau numele asociaţilor şi sintagma „societate civilă medicală”. Pe firma societăţii civile medicale vor fi menţionate activităţile medicale desfăşurate sau doar cele mai semnificative. Numele vor fi precedate de titulatura medicală. Denumirea societății civile medicale va figura pe firmele cabinetelor şi ale societăţilor în condiţiile stabilite de legislație (Ord.153/2003).

A se vedea rubrica de pe site referitoare la documentele necesare avizării, actualizate.

4.Cabinete medicale individuale grupate și asociate

Art. 2 și 3 – OG nr.124/1998, republicată, cu modificări:

Cabinetele medicale individuale se pot grupa formând cabinete medicale grupate, pentru a-şi crea facilităţi economice comune, păstrându-şi individualitatea în relaţiile cu terţii.

Cabinetele medicale individuale se pot asocia formând cabinete medicale asociate, în scopul exercitării în comun a activităţii şi al asigurării accesului permanent al pacienţilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate îşi păstrează drepturile şi responsabilităţile individuale prevăzute de lege.

Cabinetele medicale grupate şi cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun, dacă s-a convenit în acest sens prin contractul de grupare sau de asociere. Patrimoniul comun este destinat, în exclusivitate, realizării obiectului de activitate al cabinetelor medicale.

Contractele de grupare şi asociere a cabinetelor medicale se vor înregistra la administraţia financiară şi câte un exemplar al contractului se va depune la direcţia de sănătate publică şi la colegiul medicilor stomatologi (art.11 din Ord. 153/2003).

Ord. Nr.153/2003, cu modificări:

Cabinetele medicale grupate se constituie pe baza contractului dintre două sau mai multe cabinete medicale individuale, în scopul creării de facilităţi economice comune, cum ar fi folosirea în comun a patrimoniului şi/sau a salariaţilor ori a colaboratorilor. Cabinetele medicale grupate îşi păstrează individualitatea în relaţiile cu terţii. Condiţiile grupării sunt stabilite prin contractul dintre părţi, încheiat în formă scrisă, cu respectarea Codului civil şi a normelor metodologice specifice.

Contractul de grupare va cuprinde următoarele elemente minime obligatorii:

– părţile contractului;

– obiectul şi scopul contractului;

– sediul profesional al cabinetelor medicale grupate;

– coordonarea cabinetelor medicale grupate, cu indicarea persoanelor care au calitatea de coordonator, facilităţile economice comune şi modul de repartizare a cheltuielilor comune;

– durata contractului şi modalităţile de încetare a acestuia.

Cabinetele medicale asociate se constituie din două sau mai multe cabinete medicale individuale, în scopul exercitării în comun a activităţii şi al asigurării accesului permanent al pacienţilor la servicii medicale complete.

Medicii titulari din cabinetele medicale asociate intră în relaţii cu terţii în numele asocierii din care fac parte, cu păstrarea drepturilor şi a responsabilităţilor individuale prevăzute de lege. Condiţiile asocierii sunt convenite între părţi prin contract de asociere, încheiat în formă scrisă, cu respectarea legii civile şi a prezentelor norme metodologice.

Contractul de asociere va cuprinde următoarele elemente obligatorii:

– părţile contractului şi denumirea asocierii;

– scopul şi obiectul asocierii;

– sediul profesional al asocierii;

– coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de coordonator, durata contractului şi modalităţile de încetare a acestuia.

 1. Unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înfiinţează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

Unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înfiinţează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, vor funcţiona cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

 1. a) să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei;
 2. b) administratorul societăţii comerciale sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie să fie medici;
 3. c) să fie înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale.

Dispoziţiile art. 4, art. 5 alin. (3), art. 6 – 8 şi ale art. 12 din prezenta OG nr.124/1998 (a se vedea la punctul „Prevederi generale”) se aplică în mod corespunzător unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică.

Prevederile de mai sus nu se aplică societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare (OUG nr.152/2002).

Ord. MS nr.153/2003:

Înregistrarea acestor unităţi se face la direcţia de sănătate publică în a cărei rază teritorială funcţionează unitatea respectivă, prin punctele profesionale/cabinetele medicale respective, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, prin colegiile teritoriale unde vor funcționa cabinetele medicale/punctele profesionale.

Înregistrarea unităţii şi emiterea certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale se fac în baza următoarelor documente:

– cererea reprezentantului legal (administratorul medic) al unităţii medico-sanitare;

-certificatul de înregistrare la registrul comerţului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotărârea judecătorească de înfiinţare sau actul de acordare a personalităţii juridice;

-actul constitutiv;

-dovada legală a deţinerii spaţiului în care se organizează şi funcţionează cabinetul medical;

-autorizaţia sanitară de funcţionare;

-avizul prealabil al colegiului medicilor stomatologi;

-dovada îndeplinirii condiţiilor minime de spaţiu şi circuite funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate pe specialităţi.

În acelaşi spaţiu cu destinaţia de cabinet medical nu pot fi înfiinţate mai mult de două cabinete medicale şi numai dacă se îndeplinesc condiţiile de compatibilitate între specialităţile medicale privind serviciile medicale furnizate.

În cerere se vor menţiona activităţile cu caracter medical ce urmează să fie furnizate de unitatea medico-sanitară / cabinet medical, cu nominalizarea medicilor, precum şi numărul de cabinete medicale ce vor funcţiona în cadrul unităţii.

Avizul colegiului medicilor stomatologi se eliberează în baza următoarelor documente:

-cererea organului de conducere;

-certificatul de înregistrare la registrul comerţului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotărârea judecătorească de înfiinţare sau actul de acordare a personalităţii juridice;

-actul constitutiv al societăţii;

-dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul/cabinetele medicale;

-declaraţia privind respectarea independenţei profesionale a medicilor şi faptul că va fi angajat numai personal medico-sanitar autorizat;

-regulamentul de organizare şi funcţionare, care asigură independenţa profesională şi dreptul de decizie ale personalului medical;

-fişele privind atribuţiile practicării medicinei în cadrul respectivei unități medicale, individualizată per medic salariat/colaborator (calitatea de colaborator a medicului este definită de art. 386 al.3 din Legea nr.95/2006, republicată, cu modificări), din care să reiasă și respectarea competenţei profesionale specifică fiecărei specialităţi ori competenţa medicală; atașat fișei de atribuții trebuie să se regăsească contractul care dovedește relația juridică dintre medic și unitatea sanitară.

Notă: dacă medicul practicant este asociat sau asociat și administrator, nu mai este necesar un alt contract, ci doar fișa de atribuții; dacă medicul practicant este doar administrator, se va dovedi relația juridică privind activitatea medicală a acestuia în cadrul unității sanitare, împreună cu fișa de atribuții;

-raportul favorabil privind existenţa dotării minime corespunzătoare activităţilor medicale desfăşurate şi numărului de cabinete, document întocmit de inspectori delegaţi din partea Colegiului Medicilor Stomatologi din România, prin structurile teritoriale;

-programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unităţii.

A se vedea rubrica de pe site referitoare la documentele necesare avizării, actualizate.

Avizul eliberat de colegiul medicilor stomatologi va cuprinde menţiuni referitoare la activităţile medicale ce urmează să fie furnizate de societate, numărul de cabinete medicale ce vor funcţiona, medicii care vor profesa în cadrul unității medicale, ale căror fișe de atribuții se depun la dosar, precum şi existenţa dotării minime pentru fiecare cabinet medical.

Modificarea ori completarea numărului de cabinete medicale din cadrul unităţii se va face în condiţiile norme metodologice specifice (Ord. 153/2003).

 1. Organizaţiile nonprofit, fundaţiile şi asociaţiile cu activităţi medicale, asociaţiile profesionale, cultele religioase şi lăcaşele de cult religios, legal constituite

 

Organizaţiile nonprofit, fundaţiile şi asociaţiile cu activităţi medicale, asociaţiile profesionale, cultele religioase şi lăcaşele de cult religios, legal constituite, pot înfiinţa şi organiza în structura lor, pe baza hotărârii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale în regim ambulatoriu.

Asociaţiile şi fundaţiile vor putea înfiinţa cabinete medicale numai dacă au prevăzut în obiectul de activitate acest gen de activităţi.

Cabinetele medicale înfiinţate în aceste condiții sunt supuse înregistrării în Registrul unic al cabinetelor medicale, pe baza unei documentaţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.

Dispoziţiile art. 6 alin. (1) şi (3), ale art. 7 şi 12 din OG nr.124/1998 se aplică în mod corespunzător cabinetelor medicale înfiinţate în condiţiile alin. (1).

Ord. MS nr.153/2003:

Aceste unități sanitare trebuie să respecte regulile de înființare, organizare și funcționare descrise deja la pct.4 (cele înființate în baza Legii nr.31/1990), plus:

-pentru avizare și înregistrare, trebuie anexată hotărârea statutară a organului de conducere privind înfiinţarea unuia sau mai multor cabinete medicale.

7.Dotarea minimă obligatorie a unui cabinet medical stomatologic (anexa la Ord. Nr.153/2003).

Dotare:

– unit dentar cu cel puţin două piese terminale;

– fotoliu dentar;

– tensiometru şi stetoscop;

– opţional: lampă de fotopolimerizare, aparat de detartraj cu ultrasunete.

 

Instrumentar şi materiale:

 • ace Reamers, Hedstrom, Lentullo, Miller, tirre-nerf, Kerr;
 • freze Beutelrock scurte şi lungi;
 • bisturiu pentru mucoasă;
 • cleşti pentru extracţie (maxilarul superior şi maxilarul inferior);
 • cleşte crampon;
 • chiurete tip Volkman – drepte şi curbe;
 • elevatoare drepte şi curbe;
 • foarfece chirurgicale drepte şi curbe;
 • canule metalice şi de unică folosinţă pentru aspiraţie;
 • oglinzi dentare;
 • sonde dentare;
 • pense dentare;
 • spatule bucale metalice;
 • excavatoare duble de diferite mărimi;
 • pense Pean;
 • lampă de spirt sau arzător de gaze;
 • linguri metalice pentru amprente şi/sau masă plastică (de unică folosinţă sau sterilizabile);
 • matrice, portmatrice Ivory;
 • matrice, portmatrice circulare;
 • separatoare de dinţi Ivory;
 • mandrine piesă dreaptă şi unghi;
 • seringă uniject cu ace;
 • ace chirurgicale atraumatice (de unică folosinţă);
 • mandrine pentru piesă dreaptă şi unghi;
 • instrumentar de detartraj de diferite forme;
 • freze pentru turbină din oţel şi diamantate;
 • freze din oţel şi diamantate pentru piesa dreaptă şi unghi;
 • gume, perii, pufuri pentru lustruit obturaţii fizionomice şi de amalgam de Ag;
 • bol de cauciuc;
 • spatulă pentru malaxat gips;
 • cuţit pentru ceară;
 • materiale pentru amprentarea arcadelor alveolodentare;
 • materiale auxiliare pentru curăţarea mecanică;
 • materiale termoplastice;
 • materiale pentru coafaj pulpar;
 • materiale pentru obturaţii provizorii;
 • materiale pentru obturaţii fizionomice;
 • aliaj de Ag + Hg;
 • cimenturi dentare diferite;
 • materiale pentru terapia endodontică;
 • soluţii şi pulberi: Walkkoff, clorură de zinc, tricrezol, eugenol, iodoform;
 • substanţe anestezice injectabile şi de contact;
 • echipament de protecţie (halat, mască, mănuşi, ochelari).